Szkolenia
AQUA-TECH > Aktualności > Różnica bilansowa wody – nie taki diabeł straszny – artykuł

Różnica bilansowa wody – nie taki diabeł straszny – artykuł

Na rynku prowadzonych jest wiele szkoleń dotyczących gospodarki wodomierzowej. Zarządcy nieruchomości i pracownicy spółdzielni mieszkaniowych korzystają także z niewiarygodnych zdolności handlowców różnych firm, którzy dla przekonania do własnego produktu wiele potrafią i wiele uczynią. Taką mają pracę. Gdy jednak przychodzi do odpowiedzi na pytanie dlaczego po montażu ich produktów dalej coś nie gra z różnicą bilansową, nabierają wody w usta lub przestają już być tak przekonujący. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest więcej niż wtłaczany nam do głowy brak jednoczesności odczytu urządzeń. Bo są dwie strony medalu wpływające na różnicę w bilansie – zarówno wodomierz główny jak i wodomierze mieszkaniowe. Bo jakość wody wpływa na własności eksploatacyjne wodomierzy w czasie. Czy ktoś pamięta o sposobie montażu wodomierzy i wpływie na różnice w bilansie? A potoczne stwierdzenie że wszystkie ekspertyzy wychodzą …
Dla zachęty o ekspertyzie słów kilka.

Część prawna – wyjaśnienie tematu         

Ogromne znaczenie na wielkość strat pozornych w sieci wodociągowej będzie miał wybór odpowiedniego typu wodomierza.

W przepisach dla legalizacji pierwotnej i ponownej wodomierzy wody zimnej tj. do 30OC (PN-ISO 4064, PN-EN 14154,) obowiązują następujące wartości błędów granicznych dopuszczalnych:

+ 5% przy obciążeniu qmin <q<qt,  q1 <q<q2

+ 2% przy obciążeniu qt <q<qs,  q2 <q<q4

W trakcie eksploatacji wodomierzy o spełnieniu bądź niespełnieniu wymagań odnośnie metrologii decydują błędy graniczne dopuszczalne w użytkowaniu wynoszące odpowiednio (PN-EN 14154-2 pkt. 7.6.5):

+ 10% przy obciążeniu qmin <q<qt, q1 <q<q2

+ 4% przy obciążeniu qt <q<qs, q2 <q<q4

W przypadku, gdy odbiorca wody kwestionuje wskazania wodomierza „nie jest możliwe stwierdzenie tego faktu w miejscu jego zabudowy. Niezbędne jest wymontowanie takiego wodomierza i wykonanie ekspertyzy metrologicznej na wyspecjalizowanym stanowisku pomiarowym”

Kiedy legalizacja wodomierza traci ważność

W myśl ustawy z dnia 11 maja 2011 roku „Prawo o miarach”,  legalizacja traci ważność, a więc przyrząd pomiarowy nie może być dalej używany, jeśli:

 1. W przypadku stwierdzenia, że przyrząd nie spełnia wymagań tj. przekroczono błędy graniczne dopuszczalne w użytkowaniu,
 2. Uszkodzeniu przyrządu pomiarowego (w tym jego zatrzymanie – bez względu na przyczynę)
 3. Uszkodzenia lub zniszczenia cechy legalizacji i/lub cechy zabezpieczającej,
 4. Zmiany miejsca instalacji lub użytkowania przyrządu pomiarowego, w którym legalizacja została wykonana.

Stwierdzenie pierwszego przypadku odbywa się na podstawie zapisów ujawnionych w świadectwie ekspertyzy wodomierza. Na dwóch stronach Urząd Miar stwierdza spełnianie lub nie spełnianie przez urządzenie pomiarowe warunków dalszego użytkowania.

Urzędnik ma obowiązek przeprowadzić sprawdzenie wodomierza wykonując:

 1. Oględziny zewnętrzne, w tym sprawdzenie wlotu i wylotu wodomierza,
 2. Sprawdzenie cechy legalizacyjnej (ważność cechy, brak uszkodzeń w tym ich czytelności)
 3. Sprawdzenie błędów metrologicznych urządzenia i odniesienie ich do błędów granicznych dopuszczalnych,
 4. Stan liczydła wodomierza na początku badania metrologicznego i na końcu tego badania.

Stwierdzenie przypadku 2 i 3 praktyczne nie wymaga omówienia, poza sytuacją, w której następuje niewytłumaczalny spadek zużycia wody np. o kilkadziesiąt procent w stosunku do poprzednich odczytów czy też odczytów z okresu analogicznego. W tym przypadku należy wymienić urządzenie pomiarowe i wykonać ekspertyzę „urządzenia podejrzanego”.

Stwierdzenie przypadku 4 praktycznie nie dotyczy wodomierzy – legalizacja pierwotna ani ponowna nie odbywa się w naszym kraju w miejscu ich zabudowy.

Wniosek o ekspertyzę i co dalej? – dobra praktyka

Zarządcy nieruchomości zwracają uwagę, iż po wymianie wodomierza głównego bardzo często dochodzi do sytuacji, w której wskazania nowego wodomierza są niższe od wskazań wodomierza kwestionowanego, co jest obserwowane na różnicy bilansowej w stosunku do sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Jednoznacznie należy tu powiedzieć o jednoczesności odczytu wskazań wodomierza głównego i wodomierzy mieszkaniowych (np. poprzez systemy zdalnego odczytu: radio, MBUS, GSM/GPRS). Jednocześnie świadectwo ekspertyzy wykazało, iż błędy graniczne dopuszczalne nie zostały przekroczone, a wodomierz może być dalej użytkowany. Taka możliwość istnieje, biorąc pod uwagę, iż dopuszczalny zakres ich rozpiętości jest dość szeroki:

+ 10% przy obciążeniu qmin <q<qt, q1 <q<q2

+  4% przy obciążeniu qt <q<qs, q2 <q<q4.

Istnieje niestety także druga możliwość: przygotowanie wodomierza do ekspertyzy.

Jest to oczywiście niezgodne z prawem. Aby uniknąć tego typu przypadków należy wdrożyć sposób postępowania, który uniemożliwi tego typu działania. Nie podjęto by tematu gdyby nie pismo jednego z Obwodowych Urzędów Miar do pewnego zarządcy nieruchomości, w którym to czytamy m.in.: „wodomierze nie są dostarczane do miejsca wykonywania ekspertyz w opakowaniach zabezpieczających przed niepożądaną ingerencją w ich wskazania, co powoduje możliwość np. ich kilkakrotnego ich przepłukania. OUM nie jest w stanie stwierdzić, co działo się z danym wodomierzem przed i po wykonaniu ekspertyzy”.

Za słuszne należy więc uznać proponowane przez firmę MIROMETR grupa DIEHL postępowanie opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej wodomierzy np. Alatir V3  (DTR W001 z dnia 01.10.2011r). W punkcie 4 – sprawdzenie wodomierza demontowanego z sieci czytamy m.in.:

„Wodomierz powinien zostać zdemontowany z instalacji, z zachowaniem szczególnej ostrożności, tj. bez silnych uderzeń, gwałtownych manipulacji itp. …nie wolno dopuścić aby wodomierz przesyłany do ekspertyzy uległ wysuszeniu. W tym celu bezpośrednio po jego demontażu z instalacji wodociągowej, należy założyć kapiszony z tworzywa na wlot i wylot wodomierza, starając się aby z wodomierza wylała się możliwie minimalna ilość wody. Tak zabezpieczony wodomierz dodatkowo należy umieścić w szczelnie zamkniętym opakowaniu, który należy opieczętować przez zaklejenie taśmą klejącą i naniesienie oznaczeń (pieczęć) przekazującego wraz z podpisem, naniesione w sposób trwały.”

Do tego słusznego postępowania należałoby dodać jeszcze kilka czynności, by być pewnym, że powierzona Urzędowi Miar czynność sprawdzenia wodomierza będzie wykonana na urządzeniu bezpośrednio zdjętym z sieci:

 1. Zdjęcie wodomierza jak również pakowanie i wysyłka musza odbywać się bezpośrednio, w obecności obu zainteresowanych stron zarządcy nieruchomości i dostawcy wody,
 2. Należy wykonać zdjęcia wlotu i wylotu wodomierza oraz liczydła wodomierza oraz sprawdzić stan cech legalizacyjnych.
 3. Unikać firm pośredniczących wysyłając wodomierz/e bezpośrednio do Urzędu Miar – traktować należy wodomierz jak dowód w sprawie.

Należałoby także zastanowić się nad wprowadzeniem przez Urząd Miar jednolitej (jednej dla wszystkich Urzędów bazy danych o ekspertyzach. Uniknięto by w ten sposób podwójnych ekspertyz tego samego wodomierza z „praktycznie identycznym stanem” i co ciekawe raz w świadectwie ekspertyzy wodomierz nie spełnia wymagań określonych przepisami, a w drugim przypadku takie wymagania spełnia… A przecież ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, zaś w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które jednocześnie zostało zobowiązane do wyboru takiego typu wodomierza, który „nie powinien systematycznie wykazywać błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) a wskazania wodomierza nie mogą systematycznie faworyzować jednej ze stron”.

Należy również podkreślić fakt, iż w normie PN-EN-14154 za jedno z kryteriów doboru wielkości i typu wodomierza uznano możliwość osadzania się substancji z roztworu wewnątrz wodomierza, co nie było do tej pory uwypuklone w żadnym akcie prawnym. Powyższe rozważania zmuszają głownie przedsiębiorstwa wodociągowe, ale również zarządców, do badań wodomierzy po okresie eksploatacji i oceny ich parametrów metrologicznych celem wyboru optymalnego rozwiązania do konkretnego systemu wodociągowego, strefy zasilania.

Jakość wody, a głównie parametry osadowe z twardością na czele, stanowią poważny problem dla metrologii wodomierzy. Przykładem niech będzie zatrzymywanie się wodomierzy przy wartości twardości ogólnej na poziomie 390-450mg CaCO3/dm3.

 Widok osi głównej i wirnika wodomierza „stojącego” – identyfikacja przyczyn_1      Widok osi głównej i wirnika wodomierza „stojącego” – identyfikacja przyczyn_2      Widok komory pomiarowej wodomierza zawyżającego wskazania o kilkadziesiąt procent

Fot. 1, 2 i 3: Widok osi głównej i wirnika wodomierza „stojącego” – identyfikacja przyczyn,
widok komory pomiarowej wodomierza zawyżającego wskazania o kilkadziesiąt procent.
(fot. autora)

Wodomierz nie spełnia wymagań

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza – poprzez zapis w ekspertyzie – wodomierz nie może być dalej stosowany, a ilość pobranej wody ustala się zawsze na podstawie zużycia w minionym okresie …

Jak zniwelować różnicę bilansową w Państwa nieruchomościach, dowiedzą się Państwo podczas cyklu szkoleniowego „Straty pozorne wody”  

Na koniec najważniejsze:  kiedy nasz zespół ćwiczył na organizmach żywych – budynkach wielolokalowych, jak zmniejszyć różnice do kilku procent lub je wyeliminować w latach 2004 -2012, wielu mówiło, że to nie możliwe.

Tymczasem udaje się nam tego dokonać w licznych spółdzielniach mieszkaniowych i wdrażamy nowe standardy.

dr inż. Piotr Krzysztof Tuz

 

 

Artykuł opublikowany na portalach Zarzadcy.com.pl i Wspolnotamieszkaniowa.pl

 

Sprawdź jak zniwelowaliśmy różnicę bilansową wody w Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Poznaj najbliższe terminy szkoleń „Bilansowanie wody w spółdzielniach mieszkaniowych”