Szkolenia
AQUA-TECH > Polityka prywatności

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe, a więc Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest AQUA – TECH Smilewicz, Tuz Spółka Jawna Niemeńska 29, 15-161 Białystok tel. 85 652 45 56, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL,NIP, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, adresy doręczeń, numer rachunku bankowego, stanowisko, wizerunek – tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
 • w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • na podstawie wyrażonej zgody – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  a) przez czas wykonania zadań Administratora oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych
  b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane
  c) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane w niezbędnym zakresie instytucjom państwowym i samorządowym uprawnionym do ich przetwarzania/żądania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być też przekazywane innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji zadań statutowych i wykonywania obowiązków umownych i prawnych.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani:
 • prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
 • prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby to zrobić należy skontaktować się z Administratorem Danych pod adresem

 • e-mail: biuro@aqtech.com.pl
 • Pocztowo: AQUA – TECH Smilewicz, Tuz Spółka Jawna Niemeńska 29,

15-161 Białystok

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy/współpracy.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.